Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany i nowe wymogi

Strona główna » Świadectwo charakterystyki energetycznej – zmiany i nowe wymogi

Od 28 kwietnia w życie wchodzi nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na kilka zmian. Jakie obowiązki na nich czekają? Jakiego rodzaju nieruchomości dotyczyć będzie nowy wymóg? Czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest ?

Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to certyfikat, który tworzy się biorąc pod uwagę analizę energetyczną budynku. Aby wydać ocenę, dedykowany specjalista oblicza zapotrzebowanie nieruchomości na energię, którą wykorzystuje się do ogrzewania pomieszczeń, wentylacji, podgrzewania wody, klimatyzowania wnętrza czy oświetlenia.

Świadectwa charakterystyki energetycznej nie są w naszym kraju nowością. Na ten moment sprawa dotyczy nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. Dokument wymagany jest w momencie, gdy budynek zbywany jest na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub budynek będzie przedmiotem wynajmu.

Najważniejsze zmiany dotyczące świadectwa energetycznego

Po 28 kwietnia obowiązek sporządzenia dokumentu dotyczyć będzie budynków powstałych przed 2009 roku, niezależnie, czy jest to budynek indywidualny, jednorodzinny czy wielorodzinny. Indywidualni inwestorzy będą musieli dołączyć kopię świadectwa do zawiadomienia o ukończeniu budowy bądź wniosku o pozwolenie użytkowania. Biorąc pod uwagę budynki powstałe przed 2009 roku, ważną zmianą jest to, że jeśli nieruchomość taka zostanie poddana modernizacji, wymagane będzie uzyskanie świadectwa energetycznego. Świadectwo ważne jest przez okres 10 lat. Jeśli w tym czasie wykonamy remont obejmujący zmiany wpływające na zużycie energii, będziemy musieli wystąpić o kolejne świadectwo uwzględniające najnowsze wskaźniki energetyczne.

Następna zmiana to obowiązek okresowej kontroli systemów grzewczych i klimatyzacji przez właściciela lub zarządcę budynku. Polegać ma to na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, biorąc pod uwagę efektywność energetyczną źródeł ciepła oraz dostosowanie ich mocy do potrzeb użytkowych oraz ocenie efektywności energetycznej klimatyzacji. Szczegółowe rozpiski czasowe i techniczne znajdują się w ustawie.

Kolejna nowość to wprowadzenie obowiązku dla właścicieli bądź zarządców niektórych budynków niemieszkalnych montażu systemów sterowania i automatyki, będącymi w zgodzie z unijnymi przepisami. Należą do nich budynki niemieszkalne z systemem ogrzewania bądź połączonym systemem ogrzewania i wentylacji o łącznej nominalnej mocy cieplnej ponad 290 kW oraz budynki z systemem klimatyzacji lub połączonym systemem klimatyzacji i wentylacji o nominalnej sumarycznej mocy chłodniczej ponad 290 kW. Obowiązek ten będzie obowiązywał od 31 grudnia 2024 roku.

Konsekwencje braku świadectwa energetycznego

W związku z nowelizacją ustawy, w życie wchodzą także kary dotyczące wyrobienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Właściciel nieruchomości może zostać ukarany karą grzywny za niedołączenie dokumentu w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, jednak wysokość grzywny nie została określona w ustawie i jej górna granica nie jest znana. Nie tylko właściciel nieruchomości powinien mieć się na baczności. Na audytorze sporządzającym świadectwo charakterystyki energetycznej ciąży rygor odpowiedzialności karnej, w przypadku składania fałszywych oświadczeń.

Kto wyrabia świadectwo charakterystyki energetycznej i ile to kosztuje?

Zacznijmy od tego, kto może wydać nam świadectwo energetyczne? Według ustawy, jest to osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Audytor powinien mieć ukończone studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Może je również sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane.

Koszt wykonania świadectwa energetycznego zależy od różnych czynników. Przy wyliczeniu brana jest pod uwagę wielkość i przeznaczenie budynku, poziomu skomplikowania bryły, istniejących instalacji, konstrukcji przegród, możliwości otrzymania dokumentacji technicznej oraz miejsca, w którym znajduje się nieruchomość. Ceny wahają się w widełkach od około 400 zł dla mieszkania i od około 550-600 zł dla domu. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku wielorodzinnego oscyluje w okolicy 1000 zł. W niektórych miejscach osobno naliczane są koszty audytu. Wszystko oczywiście zależy też od osoby, pobierającej opłatę.

Źródło: sejm.gov.pl

Szukasz pomocy w kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości? Potrzebujesz wsparcia finansowego? Zadzwoń do nas – 58 558 53 53, napisz – kontakt@tyszkiewicz.pl lub wejdź na stronę www.tyszkiewicz.pl Nasi specjaliści w bezpieczny sposób pomogą Ci w każdej sprawie.