Zakup i sprzedaż ziemi rolnej – nie taki diabeł straszny

Strona główna » Zakup i sprzedaż ziemi rolnej – nie taki diabeł straszny

Interesuje Cię zakup ziemi rolnej, ale słyszałeś, że możesz mieć z tym problem? A może nie do końca rozumiesz przepisy, dotyczące obrotu tego typu nieruchomościami? Bartosz Chodorski z oddziału Tyszkiewicz Nieruchomości w Bytowie rozjaśnia ten trudny temat w swoim artykule. 


 

Bartosz-Chodorski

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązują przepisy zmieniające zasady nabywania ziemi rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha. Zgodnie z obecnymi przepisami ziemię rolną może nabyć rolnik indywidualny, spełniający kryteria ustawowe – między innymi posiadający kwalifikacje rolnicze oraz zamieszkujący co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona przynajmniej jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego. Pozostałe osoby muszą ubiegać się o zgodę Dyrektora Regionalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak nabyć nieruchomość rolną

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości rolnej muszą spełnić pewne wymagania ustawowe. Po ich spełnieniu KOWR wydaję zgodę na zakup w formie decyzji administracyjnej. Wedle procedury o zgodę na zakup ziemi rolnej może wystąpić nabywca, który zamierza utworzyć gospodarstwo rolne lub właściciel nieruchomości (zbywca), który zamierza sprzedać ziemię. Z doświadczenia naszej firmy zdecydowanie prostszą ścieżką jest wystąpienie o zgodę na sprzedaż dokonane przez właściciela nieruchomości, który wykaże, że:

– nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego oraz podmioty uprawnione wymienione w ustawie;
– nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej;
– w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji ziemi rolnej;

W składanym wniosku zbywca nieruchomości oświadcza, że nie było możliwość nabycia nieruchomości rolnej przez osoby uprawnione, na co przedstawia dowody. Udowadniając powyższe, należy wykazać, w jaki sposób i przez jaki okres informacja o chęci zbycia nieruchomości była podana do publicznej wiadomości. Stosowne ogłoszenie może być opublikowane w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, gdzie położona jest nieruchomość, na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości, w prasie o zasięgu ogólnokrajowym lub przez firmę pośredniczącą przy danej sprzedaży.

Rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego można wykazać poprzez podanie informacji o planowanym (rolniczym) sposobie wykorzystania nabywanej nieruchomości, wykazanie posiadania doświadczenia w prowadzeniu produkcji rolniczej lub pracy w rolnictwie. Należy udokumentować w/w oświadczenie poprzez przedłożenie:

-dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze – np. świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły,
-zaświadczenia z KRUS o okresie ubezpieczenia,
-oświadczenie potwierdzone przez wójta/burmistrza o powierzchni i okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego,
-opinię dotyczącą założeń nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej, wydaną przez: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę rolniczą albo gminę.

Dodatkowo, nabywca składa oświadczenie o wszystkich posiadanych powierzchniach nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym oraz dzierżawcą.

Małe zainteresowanie zakupem ziemi rolnej

Odnotowaliśmy spadek zainteresowania zakupem ziemi rolnej, a także dużo mniejszą liczbę transakcji, zwłaszcza powierzchni rolnych od 0,3 do 2 ha. Wynika to między innymi z konieczności przejścia całej procedury występowania o zgodę na zakup, ale także z zakazu zbywania gruntów przez dziesięć lat od momentu nabycia nieruchomości, który nakłada ustawa.

agriculture-back-close-up-721999

Z nadzieją w przyszłość…

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany mają złagodzić obowiązujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Z zasady nabywcą ziemi rolnej nadal może być rolnik indywidualny, natomiast resort chciałby zwiększenia powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej z przepisów ustawy do 1 ha (obecnie do 0,3 ha). Zmiany te mają ułatwić nabywanie nieruchomości rolnych dla osób chcących osiedlić się na terenach wiejskich bez potrzeby ubiegania się o zgodę KOWR-u. Zmiany te wydają się uzasadnione, są odpowiedzią na potrzeby rynku, a w dodatku pozwoli na zmniejszenie biurokracji. Z perspektywy zarówno zbywców, nabywców jak i pośredników, oby jak najszybciej weszły w życie…

Autor artykułu:

Bartosz Chodorski

Specjalista ds. obrotu nieruchomościami

Tyszkiewicz Nieruchomości oddział Bytów